top of page
God Uses Ordinary People_MOckup.png

Bondye sèvi ak moun òdinè.

pa Gwendolyn Gantt

Bondye sèvi ak moun òdinè yo ap ranfòse lafwa w epi l ap ba w pi gwo revelasyon sou fason pwòp vwayaj espirityèl ou a fè avanse misyon Bondye pou l chèche ak sove moun ki pèdi yo. 

SOU

Otè Gwendolyn Gantt

29e57d10-00e2-4f13-8b59-9fbcfb9ade8e.jpg


Èldè Gwendolyn Gantt se yon natif natal Durham, Kawolin di Nò. Li marye ak Maxwell Gantt. Ansanm yo gen twa timoun adilt, yon bèlfi, ak yon branch fanmi k ap grandi ak dis pitit pitit. Kounye a, pandan l ap sèvi kòm direktè sansibilizasyon kominotè nan legliz li a, li mennen yon kado manje chak semèn k ap sèvi pwovizyon pou plizyè santèn fanmi. Èldè Gantt ap sèvi tou kòm direktè kontak pou Project Bright Future Mentoring Program, Inc.

Screen Shot 2022-06-07 at 8.09.09 PM.png

SOU

Liv la

God Uses Ordinary People se "yon lekti bèl e ki enspire..."  Depi yon kòmansman enb, Bondye te transfòme otè a, yon fanm "òdinè" ki te konfese tèt li nan yon enfliyans ekstraòdinè ak lidè sèvitè pou Wayòm nan. Bondye sèvi ak moun òdinè pa Èldè Gwendolyn Gantt melanje prensip biblik ki etènèl ak yon vwayaj enspirasyon lafwa ak obeyisans pou ofri yon ministè, lidèchip ak yon modèl lavi pou kwayan tout jenerasyon yo. 

 

Èldè Gantt te sèvi kòm yon direktè jèn pandan plizyè ane. Kounye a li sèvi kòm direktè sansibilizasyon kominotè a, li sipèvize divès ministè sansibilizasyon. Li te dirije anpil misyon kwa-kilti, epi li se lide ki enspire Sentespri dèyè yon pwogram manje kominotè ki sèvi plizyè milye moun chak semèn. Bondye Sèvi ak Moun Òdinè yo ap ranfòse lafwa w epi l ap ba w pi gwo revelasyon sou fason pwòp vwayaj espirityèl ou a fè avanse misyon Bondye pou chèche ak sove moun ki pèdi yo. Kit kontribisyon w yo sanble gwo oswa piti, liv sa a ap ede w wè pèspektiv Bondye sou plan ekstraòdinè li genyen pou ou yo.

God Uses Ordinary People_MOckup.png
paypal check out
Image by Nick Fewings

Kenbe an kontak ak Gwendolyn!

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
Anchor 1

Revizyon

LIV

“BONDYE SÈVI MOUN ÒDINÈ pa kite non an twonpe w. Sa a se pa youn nan istwa sa yo "fè li tèt ou" preche. Ou p ap kapab depoze l pandan w ap mache bò kote Èldè Gantt pandan l ap pataje istwa lafwa, fanmi ak fòs. Pataje lavi ak tan sosyal nan epòk li a. Take away la - "Èske sa a se mwen menm?"

Maryln C. Kippins 

Nana Ama Sam I (Prezidan) 

Fondasyon Flora E. Kippins, Inc.

"Sa a se yon lekti bèl ak enspirasyon. Istwa sou vwayaj lavi Èldè G. Gantt bay yon gwo insight sou travay Bondye pandan l ap moule "Giants", pou glwa li. Èldè Gantt, (ki pa annapre se pa yon moun òdinè) , te fikse yon chèf nan sa li bezwen pou yon enb beni sèvitè Bondye."

Eldè Dr Carmen Vaughn Hewitt, D. Min.

Legliz Batis St Stephen

Temple Hills, Md

"Liv sa a se vrèman yon ouvè je ke Bondye sèvi ak moun òdinè. Mwen jis vle remèsye ou pou pèmèt mwen soti nan 2002 nan SSBC prezante pou fè vwayaj sa a. Se anba lidèchip ou ke mwen te grandi. pa tann li rès liv ou a. Renmen ou Sè zanmi pou lavi!"

Brenda Mcknight

Antanke direktè sansibilizasyon nan legliz li a, Èldè Gwendolyn Gantt responsab pou enklizif kominote a nan domèn sa yo: Kado Manje Lajounen chak Semenn, Klas Odinatè Lajounen, St. Jude Dimanch Hope, Konpasyon Entènasyonal, Lakwa Wouj, Jounen Kominote Anyèl, Rechèch Grant, Toys-4-Tots, Ijans Kominotè ki gen ladan Vyolans Domestik, Pwogram konsèy One Congregation One Family ak pwogram Gabriel Network “Angel Friends” , konseye jèn fi ansent ki pa gen kote pou ale.

Otè Gwendolyn's Community Outreach

Enspire pa travay otè Gwendolyn kòm Direktè Kominote ak Evènman Espesyal ak vwayaj misyon li nan Gana ak Uganda.

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
1.png

Kado Manje

Enspire pa travay Èldè Gantt kòm direktè aktivite kominotè ak evènman espesyal k ap sèvi So Others Might Eat (KÈK) chak madi.

2.png

Misyon Etranje

Enspire pa vwayaj misyon Èldè Gantt nan Gana ak Uganda pou demontre lanmou Bondye atravè mond lan.

3.png

Fwi Happened Corner

Se pou w enspire pa Fruit Happened Corner otè Gwendolyn, kote li te konseye ak afekte lavi anpil moun. Sa vle di lanmou Bondye genyen pou l bay fwi.